Regulamin Księgarni Internetowej
Rehabilis Clinic Karol Gorzechowski

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje Zamówienia.
 2. Księgarnia Internetowa (e-Księgarnia) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.rsedu.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Towary.
 3. Towar – produkty (w tym produkty w postaci elektronicznej, e-booki) prezentowane w e-Księgarni.
 4. Sprzedawca – Rehabilis Clinic Karol Gorzechowski z siedzibą w Białymstoku, przy ul. Kujawska 36, 15-552 Białystok, zarejestrowany pod numerem REGON: 200419856 i numerem NIP: 542-297-63-70 e-mail: sklep@rsedu.pl
 5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, określające rodzaj i liczbę Towaru.

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.rsedu.pl(e-Księgarnia) prowadzony jest przez Sprzedawcę.
 2. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa prawa i obowiązki Klientów w związku z korzystaniem z e-Księgarni, w tym określa:
  a) warunki i zasady składania przez Klientów Zamówień drogą elektroniczną w ramach e-Księgarni oraz b) zasady zawierania umów sprzedaży Towarów w ramach e-Księgarni.
 3. Sprzedawca i Klient wzajemnie zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu.

§ 2. Warunki korzystania z Księgarni Internetowej

1.Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) korzystania z e-Księgarni w sposób nie zakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

b) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
c) korzystania z e-Księgarni w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
d) korzystania z e-Księgarni w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw, e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach e-Księgarni jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

 1. Korzystanie z e-Księgarni możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z
  którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  a) Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej; Firefox w wersji 3.6.4 lub nowszej; Chrome w wersji 8 lub
  nowszej; Opera w wersji 10.60 lub nowszej; Safari w wersji 5.0 lub nowszej; Maxthon w wersji 3.6.4 lub nowszej;
  b) inne przeglądarki internetowe obsługujące technologie HTML5, CSS3 oraz JavaScript; c)sugerowana rozdzielczość ekranu: 1024×768; d)sugerowana minimalna głębia kolorów: 24 bity (True Color).
  e)dostępu do sieci Internet według standardowych stawek stosowanych i naliczanych przez operatora telekomunikacyjnego Klienta.

§ 3. Warunki realizacji Zamówienia

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży Towaru poprzez e-Księgarnię n ależy wejść na stronę internetowąwww.rsedu.pl a następnie dokonać wyboru Towaru dostępnego w e-Księgarni i złożyć elektroniczne Zamówienie, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
 2. Złożenie skutecznego Zamówienia możliwe jest po akceptacji niniejszego Regulaminu.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru.
 4. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczna jest akceptacja i potwierdzenie przez Klienta wszystkich jego istotnych elementów oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
 6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, chyba że z informacji tej jednoznacznie wynika, że towar jest niedostępny i
  złożenie Zamówienia nie jest możliwe.
 7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego e-Księgarni, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.
 9. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzamy przyjęcie Twojego zamówienia nr…”, zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 10. Umowa sprzedaży Towaru zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 11. Księgarnia Internetowa nie prowadzi sprzedaży hurtowej. W przypadku złożenia przez jednego Klienta w ciągu 30 dni jednego lub więcej Zamówień na łącznie więcej niż 3 sztuki tego samego Towaru lub Zamówień na łącznie więcej niż 20 sztuk różnych Towarów, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania takiego Zamówienia lub do jego realizacji na indywidualnie uzgodnionych z Klientem warunkach.
 12. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany przez niego adres e-mail lub poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia.

§ 4. Ceny produktów i promocje

 1. Ceny Towarów na stronie e-Księgarni zamieszczone przy Towarze podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają informacji dotyczących kosztów przesyłki oraz
  ewentualnych opłat celnych, które podawane są oddzielne przed złożeniem Zamówienia.
 2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Towaru podana w Koszyku w chwili składania Zamówienia przez Klienta na stronie e-Księgarni.
 3. W przypadku Zamówień składanych w ramach obowiązujących promocji są one realizowane z uwzględnieniem rabatów wynikających z warunków konkretnej promocji, obliczanych od regularnych cen Towarów z chwili składania Zamówienia.
 4. W przypadku sprzedaży w ramach ogłaszanych promocji e-Księgarnia zastrzega możliwość wprowadzenia ograniczeń ilościowych w sprzedaży Towarów tego samego rodzaju (np. określenie
  maksymalnej liczby egzemplarzy tego samego tytułu). Ograniczenia, o których mowa powyżej, określane są w warunkach promocji.

§ 5. Formy płatności, warunki dostawy, faktury

 1. Zapłaty za zamówiony Towar można dokonać: a)płatnością online za pośrednictwem przelewu elektronicznego (ePrzelewem/przelewem bezpośrednim), b) przelewem na rachunek (przedpłata): rachunek i dane do przelewu Klient otrzymuje na podany adres e-mail – w przypadku braku wpłaty w terminie 14 dni Zamówienie zostaje anulowane,
 2. Szczegółowe informacje na temat dostępnych form płatności online dostępne są na stronach e-Księgarni.
 3. Wyboru formy dostawy zakupionego Towaru Klient dokonuje w trakcie składania Zamówienia.
 4. Informacja o kosztach dostawy dotycząca konkretnego Zamówienia dostępna jest w trakcie jego składania. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy oraz o ewentualnych zwolnieniach z kosztów dostawy, dostępna jest na stronach e-Księgarni.
 5. Przy odbiorze przesyłki z Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę, a w szczególności jej opakowanie. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub samego opakowania, Klient może odmówić odbioru przesyłki i powinien zwrócić się do jej dostawcy o sporządzenie protokołu szkody.
 6. Sprzedawca wystawia faktury w formie elektronicznej (e-faktury), na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

§ 6. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, tj. dokonujący zakupów Towarów niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zarobkową, może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 (słownie: czternastu) dni.
 2. Wskazany w punkcie powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie Towaru. Datą wydania Towaru jest data jego odbioru przez Klienta lub data jego doręczenia przez
  operatora pocztowego lub kuriera. Dla zachowania wskazanego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego terminem.
 3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia, Klient powinien złożyć Sprzedawcy jednoznaczne oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa np. za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć na formularzu odstąpienia od umowy stanowiącym załącznik do regulaminu. Korzystanie z formularza nie jest obowiązkowe, ale gwarantuje, że Sprzedawca jednoznacznie zinterpretuje wolę Klienta.
 5. W razie skorzystania z prawa odstąpienia Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Do czasu zwrotu Towaru
  Klient odpowiada za zniszczenie i uszkodzenie Towaru lub inne zmniejszenie jego wartości, chyba że było to niezbędne do zbadania charakteru, cech lub funkcjonalności Towaru.
 6. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres: Rehabilis Clinic Karol Gorzechowski, ul. Kujawska 36, 15-552 Białystok.
 7. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient. Koszty te zależą od wybranego przez Klienta operatora pocztowego.
 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku następujących Towarów o właściwościach określonych przez Klienta w Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (przykładowo książka z dedykacją podaną przez Klienta).
 9. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu zwrotu Towaru, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi uiszczoną kwotę obejmującą cenę Towaru oraz koszt wysyłki Towaru do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtańszy – zwykła wysyłka za pośrednictwem operatora pocztowego). Zwrot pieniędzy zostanie dokonany tym samym sposobem, jak wybrana przez Klienta forma płatności przy składaniu Zamówienia.

§ 7. Dane osobowe

 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie niektórych, oznaczonych w formularzach danych może uniemożliwić realizację Zamówienia.
 2. Dane osobowe Klienta, w szczególności imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nr rachunku bankowego przetwarzane są: a) w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Klienta Zamówień; b) w celu rozpatrywania składanych przez Klienta reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu Towaru); c) w razie wyrażenia oddzielnej zgody w celu przekazywania informacji o Księgarni, ofercie i promocjach (działalność marketingowa z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej). Oddzielna zgoda może być cofnięta w każdym czasie w trybie reklamacji (par.8 regulaminu). d) w celach określonych w ust 3 poniżej.
 3. Dane osobowe osób korzystających z Księgarni Internetowej, a nie będących Klientami przetwarzane są w celu:
  a) dostosowania Księgarni Internetowej do potrzeb ww. osób oraz Klientów,
  b) ewentualnego dochodzenia roszczeń,
  c) wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, a także tworzenia statystyk oglądalności podstron ww. serwisu.
 4. Administratorem danych jest Sprzedawca. Administrator danych informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych każdemu Klientowi przysługuje prawo dostępu
  do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, w trybie reklamacji (par 8 regulaminu).
 5. Administrator danych dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej z Księgarni Internetowej i ochronić je przed działaniami osób trzecich
  stosując niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Księgarni Internetowej w celu ochrony danych.
  Podjęte przez Administratora działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Klient lub inna osoba fizyczna korzystająca z Serwisu nie zachowa zasad bezpieczeństwa. W szczególności Klient musi zachować w poufności login i hasło i nie udostępniać ich osobom trzecim.
 6. Administrator powierzył firma aviory.com Grzegorz Suszczenia, prowadząca działalność pod adresem: Zwierzyniecka 10 lok1, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 542-316-74-60, adresy poczty elektronicznej w celu prowadzania na zlecenie i na rzecz
 7. Administratora działalności marketingowej z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej.

§ 8. Reklamacje, postanowienia końcowe

 1. Reklamacje Klient może zgłaszać pisemnie na adres e-Księgarni: Rehabilis Clinic Karol Gorzechowski, ul. Kujawska 36, 15-552 Białystok. lub mailowo na adres: sklep@rsedu.pl
 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.
 3. Sprzedawca rozpozna reklamację niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 14 dni od jej złożenia.
 4. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne i prawne zakupionego Towaru. Jeśli Klient ma miejsce zwykłego pobytu w Polsce, odpowiedzialność tę reguluje art. 556 i następne ustawy –
  Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z2014 r. Nr 121 ze zm.).
 5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu rsedu.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 6. Załącznikiem do regulaminu jest wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy .

_____________________________________________________________________________

REGULAMIN KURSÓW I SZKOLEŃ

1) Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu i warsztatu praktycznego.

2) Organizatorem szkolenia jest firma RSedu Iwona Iwanowicz, Karol Gorzechowski s.c. ul. Kujawska 36, 15-552 Białystok.

Uczestnicy

1) Uczestnikiem szkolenia może być każda osoba, która wypełniła formularz na stronie www.rsedu.pl. Uczestnik zgłaszając się na szkolenia akceptuje zasady określone w niniejszym regulaminie. Poprzez swoje zgłoszenie Uczestnik zobowiązuje się przyjść na kurs w wyznaczonym miejscu oraz czasie. Uczestnik musi podać dane niezbędne do wystawienia faktury oraz certyfikatu. Po zakończeniu szkolenia Uczestnik wypełnia ankietę przygotowaną przez Organizatora. Uczestnikiem szkolenia może być fizjoterapeuta (technik, licencjat, magister), technik masażysta, lekarz dentysta, lekarz laryngolog, lekarz ortopeda, logopeda.

Obowiązki organizatora szkolenia

1) Organizator dba o bezpieczeństwo w miejscu odbywania szkolenia, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa. Organizator zapewnia przebieg szkolenia zgodny z wcześniej opublikowanym programem. Organizator zapewnia wysoki poziom merytoryczny szkolenia, realizowany przez wykładowców z odpowiednimi kwalifikacjami i kompetencjami. Organizator wystawia certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Opłaty

1) Opłatę za szkolenie należy wnieść najpóźniej do 7 dni od dnia rezerwacji miejsca (chyba że Organizator wyraził pisemna zgodę na inny tryb wpłaty) i wysłania formularza zgłoszeniowego. Wpłata jest formą rezerwacji miejsca na kursie. W przypadku rezygnacji z kursu organizator nie zwraca opłaty rezerwacyjnej w wysokości 500zł.

2) Promocja dla duetów dentysta-fizjoterapeuta na część podstawową obowiązuje przy wpłacie 100% za szkolenie w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia.

3) Każdy uczestnik szkolenia wpłaca pieniądze na poniższe konto Organizatora:

RSedu Iwona Iwanowicz, Karol Gorzechowski s.c.

ul. Kujawska 36, 15-552 Białystok

Millennium 85 1160 2202 0000 0003 3960 3743

4) Uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu wpłaconej kwoty (bez opłaty rezerwacyjnej 500zł) pod warunkiem powiadomienia organizatora o rezygnacji na 30 dni przed planowanym szkoleniem w formie pisemnej na adres email: szkolenia@rsedu.pl Przy rezygnacji w terminie krótszym niż 30 dni przed datą szkolenia poniesiona opłata nie zostanie zwrócona.

5) Organizator może odwołać szkolenie z podaniem następnego terminu, z przyczyn niezależnych od Organizatora.

6) Organizator ma prawo do zmiany daty i/lub miejsca szkolenia. W takiej sytuacji wszyscy uczestnicy szkolenia zostaną o tym poinformowani drogą e-mailową lub telefoniczną. W przypadku takiej zmiany Uczestnicy mają prawo wycofać się z uczestnictwa w szkoleniu, a Organizator zobowiązuje się do zwrotu 100% wpłaconej kwoty.

7) W przypadku, gdy szkolenie zostanie odwołane w ostatniej chwili (np. choroba wykładowcy) Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia w nowym terminie, bez pobierania żadnych dodatkowych opłat. W przypadku także takiej zmiany Uczestnicy mają prawo wycofać się z uczestnictwa w szkoleniu, a Organizator zobowiązuje się do zwrotu 100% wpłaconej kwoty.

8) Zwrot zapłaty, wynikający z niniejszego regulaminu, będzie dokonany przelewem na konto Uczestnika.

9) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie szkolenia, jeżeli nastąpiło z przyczyn niezależnych od Organizatora takich jak np. działania i decyzje organów administracji państwowej i lokalnej, strajki, działania siły wyższej, na które Organizator nie ma wpływu.

Pozostałe regulacje

1) Organizator szkolenia, pragnie zapewnić uczestnikom najwyższy poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, stąd kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie będą rozpatrywane w zgodzie ze zdrowym rozsądkiem oraz zwyczajowymi rozwiązaniami, a przede wszystkim korzystnymi dla Uczestników szkolenia.

2) Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na użyczenie swojego wizerunku w formie zdjęć, filmów wykonywanych podczas szkolenia, w którym uczestniczył oraz na ich publikację w materiałach marketingowych i informacyjnych o szkoleniach.

3) Rejestracja na nośnikach elektronicznych treści i przebiegu szkolenia przez jego uczestników, dopuszczalna jest wyłącznie za zgodą prowadzącego szkolenie. Uczestnik szkolenia może wykorzystać je do własnych celów, natomiast zobowiązuje się do nie umieszczania filmów w internecie oraz nie przekazywania ich osobom trzecim.

4) Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych uczestników osobom trzecim.

5) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy przez uczestnika w czasie trwania szkolenia oraz po jego zakończeniu.

6) Przesłanie formularza zgłoszeniowego oznacza potwierdzenie zapoznania się z niniejszym regulaminem i jego akceptację.

______________________________________________________________________________

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DLA KATEGORII SZKOLENIA

„www.rsedu.pl”

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem URL http.www.rsedu.pl
 2. Sklep prowadzony jest przez Rsedu Iwona Iwanowicz, Karol Gorzechowski spółka cywilna z siedzibą: 15-552 Białystok, ul. Kujawska 36, posiadającą NIP 9662117102, zwaną dalej “Administratorem”.
 3. Adres Sklepu i dane kontaktowe: adres internetowy – www.rsedu.pl e-mail – szkolenia@rsedu.pl , telefon  575 762 622. adres korespondencyjny – ul. Kujawska 36, 15-552 Białystok.
 4. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Sklepu powinna zapoznać się z jego Regulaminem.
 5. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email.
 • 2. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

  1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.rsedu.pl, prowadzący sprzedaż szkoleń na odległość;
  2. Klient –każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym zgodnie z treścią Regulaminu, w tym Konsument jak i Przedsiębiorca;
  3. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Internetu, który wejdzie na stronę internetową Sklepu.
  4. Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji 
   oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień;
  5. Newsletter – usługa świadczona przez Sklep Internetowy na rzecz Użytkownika, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie im Newslettera, polegająca na wysyłaniu do takich Użytkowników wszelkich informacji o działaniu Sklepu Internetowego, po dobrowolnym podaniu przez Użytkownika adresu e-mail, imienia i nazwiska;
  6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  7. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej 
   lub zawodowej;
  8. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi 
   od pracy;
  9. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz nabywania w nim produktów;
 • Rejestracja– dobrowolne podanie danych przez Klienta Sklepu polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na łamach tego Sklepu.
 • 3. Rodzaje i zakres działalności Sklepu
 1. Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż na odległość za pomocą sieci Internet asortymentu z zakresu  szkoleń. Stacjonarnych.
 2. Oferowane przedmioty są nowe, nieużywane.
 • 4. Polityka prywatności
 1. Klient poprzez wypełnienie formularza zakupu i zaznaczenie okienka przy stosownym oświadczeniu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.
 2. Administratorem Danych osobowych jest Rsedu Iwona Iwanowicz, Karol Gorzechowski  spółka cywilna z siedzibą: 15-552 Białystok, ul. Kujawska 36, posiadającymi NIP 524-24-95-143.
 3. Administrator Danych powierzył przetwarzanie danych osobowych Iwonie Iwanowicz, Karolowi Gorzechowskiemu, dane kontaktowe:  szkolenia@rsedu.pl       
 4. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, 
  jak również natychmiastowego ich usunięcia po zgłoszeniu Administratorowi, który dokonuje 
  na życzenie Użytkownika modyfikacji lub całkowitego usunięcia danych.
 6. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu:
 • zawarcia umowy sprzedaży zamówionego towaru,
 • doręczenia Klientowi towaru, na który Klient złożył zamówienie 
 • wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży towaru
 • zaksięgowania transakcji w informatycznym systemie księgowym Sklepu przez okres wymagany przepisami prawa oraz przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych przez Sklep,
 • przechowania danych osobowych Klienta w bazie Klientów.
 1. Za dodatkową zgodą udzieloną przez Klienta, zgromadzone dane osobowe mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Klientowi oferty handlowej sklepu oraz innych informacji marketingowych związanych ze Sklepem.
 2. W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia (wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej droga elektroniczną), konieczne jest jedynie podanie w tym celu adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje handlowe od Administratora. Z przesyłania takich informacji Klient może w każdej chwili zrezygnować, logując się na swoje konto w Sklepie lub klikając link anulujący subskrypcję znajdujący się w stopce każdego newslettera.
 3. Klient w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia.
 4. Administrator informuje, iż Klient nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi prawidłowe wykonanie wobec Klienta usług określonych w Regulaminie oraz świadczeń wynikających z umowy zawieranej miedzy Sklepem a Klientem.
 5. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.
 6. W Sklepie wykorzystane są pliki typu cookies. Podczas odwiedzin przez Klienta serwisu Sklepu, system Sklepu wysyła do komputera Klienta co najmniej jeden plik Cookies, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. Serwer sklepu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Klienta w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Klientów oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest nasza strona. Klient może zabronić odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookies, Sklep nie będzie mógł zidentyfikować Klienta ani jego preferencji. Szczegółowe informacje na temat Cookies zawarte zostały w Polityce Cookies dostępnej w zakładce Cookies.
 7. Sklep informuje Klientów, iż oferowane usługi za pośrednictwem Sklepu świadczone są za pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Sklep zwraca uwagę Klientów na to, iż korzystanie z usług Sklepu może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomiędzy Sklepem a Klientem.
 8. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Sklep drugiej stronie treści zawieranej umowy:
 • Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.
 • Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
 • Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

5. Wymogi techniczne

W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu stacja/ urządzenie końcowe Klienta winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:

 • aktywne łącze internetowe,
 • włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów Java
 • Sklep nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.
 • Instalacja oprogramowania, o którym mowa w ustępie 1 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Klientem a licencjodawcą.

Witryna internetowa sklepu dopasowana jest do rozdzielczości ekranu ………………..

6. Zasady dokonywania zakupów

 1. Sklep, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Klientowi następujące informacje:
 1. dokładny opisu danego produktu i jego cech;
 2. łączną cenę zamówionych produktów wraz z podatkami, a także opłatą za transport, dostarczenie lub usługi pocztowe oraz podsumowującą łączną kwotę zamówienia z wybraną opcją dostawy;
 3. dotyczące sposobu i terminu zapłaty;
 4. dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę.
 1. Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji  w Sklepie.
 2. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie sklepu dostępnego po naciśnięciu przycisku –„Kupuję i płacę” pod opisem danego produktu, lub w podsumowaniu listy/koszyka zakupów, w którym Klient podaje następujące dane:
  1. Imię i nazwisko lub nazwa firmy
  2. Adres email
  3. Numer telefonu
  4. NIP (dla klientów – przedsiębiorców)
  5. Dane adresowe do wysyłki
 3. Klient składa zamówienie po zapoznaniu się z informacjami określonymi w treści Regulaminu sklepu oraz informacjami wskazanymi w ust. 2, które zostaną wyświetlone w postaci elektronicznej w ostatnim etapie wypełniania elektronicznego formularza poprzedzającym wyrażenie woli związania się umową poprzez kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę”. Po przeczytaniu zgromadzonych informacji określonych dla danego zamówienia Klienta, Klient wyraża wolę związania umową poprzez naciśnięcie przycisku „Kupuje i płacę”
 4. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT. Cena wyświetlana w podsumowaniu koszyka przez złożeniem zamówienia uwzględnia koszty przesyłki zgodnie z wybraną przez Klienta opcją. 
 5. Sklep zobowiązuje dostarczenia rzeczy pozbawionych wad.
 6. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta:
  1. potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest automatycznie po złożeniu zamówienia przez Klienta;
  2. Sklep może wstrzymać przyjęcie zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Klienta danych w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości.
  3. W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Klient jest o tym niezwłocznie informowany. Klient decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane  częściowo czy w całości anulowane.
 7. Klient i Sklep związani są ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia.
 8. W Sklepie honorowane są następujące sposoby płatności:
 1. a) zwykły przelew, na nr. Konta: 85 1160 2202 0000 0003 3960 3743
 2. b) system płatności elektronicznych.
 1. Termin na wykonanie  płatności wynosi 3 dni robocze od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 2. Umowę uznaje się za zawartą  z chwilą dokonania wpłaty przez Klienta, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia  do realizacji.
 3. Na usługę szkolenia wystawiany jest paragon potwierdzający dokonanie zakupu. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura. Klient zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury:
 1. Imię i nazwisko/firmę;
 2. Adres zamieszkania/siedziby,
 3. Numer NIP (w przypadku firm),
 4. Numer zamówienia,
 5. Adres korespondencyjny
 1. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.
 2. Inne informacje dotyczące działania Serwisu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu oraz promujących produkty partnerów Administratora przesyłane będą tylko tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę.
 • 7. Reklamacje
  1. W zakresie reklamacji Klient będący Konsumentem może realizować uprawnienia przyznane przez przepisy ustawę kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.).
  2. Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi, jeżeli rzecz sprzedana (towar) ma wadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej (towaru) z umową. W szczególności rzecz sprzedana (towar) jest niezgodna z umową, jeżeli:
  1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep zapewnił Klienta w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  3. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sklep przy zawarciu umowy, a Sklep nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4. została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.
  1. Reklamacje dotyczące zamówionych towarów mogą być składane drogą mailową na adres szkolenia@rsedu.pl lub listem poleconym na adres ul. Kujawska 36, 15-552 Białystok.
  2. Wnosząc reklamację, prosimy o podanie następujących danych: imię i nazwisko Klienta, adres, dane pozwalające na identyfikację sprzedaży (np. login, numer zamówienia, datę transakcji), przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe.
  3. Określając sposób realizacji zobowiązań Sklepu w zakresie  zgłoszonej reklamacji w przedmiocie wystąpienia wad fizycznych lub prawnych rzeczy, Klient będący konsumentem, ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba, że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę (Sklep) albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
  4. Jeżeli Klient jest Konsumentem , może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
  5. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
  6. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
  7. Reklamacje zgłaszane przez Klienta będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Klienta.
  8. Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba, że Klient zastrzeże inną formę kontaktu. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie dodatkowo przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.
  9. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Sklep wysyła do Klienta Towar wolny od wad lub z usuniętą w rozsądnym czasie wadą. Jeśli naprawa lub wymiana na nowy danego produktu nie są możliwe z przyczyn wskazanych w ust. 5 i 6, Sklep stosownie do złożonego przez Klienta alternatywnego żądania – obniży cenę lub zwróci równowartość ceny produktu, powiększoną o koszty przesyłki.
  10. Prawo do rękojmi wyłączone jest wobec Klientów dokonujących zakupów jako Przedsiębiorcy.
 • 8. Odstąpienie od umowy przez konsumenta
 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) Klient będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni od dnia wydania rzeczy tj. od momentu, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy , lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony w załączniku do niniejszego regulaminu.. Korzystanie z przedmiotowego formularza jest fakultatywne.
 2. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą, nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźna zgoda konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić́ ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić́ dopiero po upływie 30 dni i których wartość́ zależy od wahań́ na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż̇ części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; 
 9. w której przedmiotem świadczenia są̨ nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę̨;
 10. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 11. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samo- chodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień́ lub okres świadczenia usługi;
 12. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźna zgoda konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę̨ o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 13. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru na adres: 

Sklep:  Rsedu  Iwona Iwanowicz, Karol Gorzechowski spółka cywilna

 1.  Kujawska 36 .kod pocztowy:  15-552

lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze rzecz. Odsyłany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie.

 1. W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, bezpośrednie koszty zwrotu towaru pokrywa Klient .
 2. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym obejmujące koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w ramach dostawy towarów dostępny w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy ze Sklepem.
 3. Zwrotu płatności Sklep dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami. 
 4. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Towaru (rzeczy) lub do czasu dostarczenia dowodu odesłania tego towaru w związku z odstąpieniem w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Jeżeli Klient będący konsumentem wybrał sposób dostarczenia rzeczy(towaru) inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę,(dotyczy sposobu pierwotnej dostawy do Klienta) przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • 9. Postanowienia końcowe i opis możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 3. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
 2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
 3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;
 4. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 1. Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
 2. wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem;
 3. powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
 • platformie Online Disputes Resolution (ODR) dostępnej pod adresem:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Załączniki do Regulaminu

 • INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  –POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

  1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 
 • Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.; 
  1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować osobę odpowiedzialną za wykonanie czynności odstąpienia od umowy:

Sklep  Wydawnictwo Kargo

 1. Kamila Plichta

adres do zwrotu: ul.  Kujawska 36, 15-552 Białystok

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

(Informujemy, iż oświadczenie może zostać przesłane na przykład pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

  1. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informacje dotycząca wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  1. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba ze wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 15 PLN.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 • FORMULARZ ODSTAPIENIA OD UMOWY

Informujemy, iż formularz ten należy wypełnić́ i odesłać́ tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy. Korzystanie z formularza jest fakultatywne.

ADRES DO KONTAKTU:

Rsedu Iwona Iwanowicz, Karol Gorzechowski  spółka cywilna

 1. Kujawska 36, 15-552 Białystok 

adres internetowy – www.rsedu.pl  e-mail – szkolenia@rsedu.pl, telefon 575 762 622

Ja/My(*) niniejszym informuje/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.