Regulamin Księgarni Internetowej
Rehabilis Clinic Karol Gorzechowski

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku
  nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a
  także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne
  przyznają zdolność prawną, a która dokonuje Zamówienia.
 2. Księgarnia Internetowa (e-Księgarnia) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.rsedu.pl, za
  pośrednictwem którego Klient może kupić Towary.
 3. Towar – produkty (w tym produkty w postaci elektronicznej, e-booki) prezentowane w e-Księgarni.
 4. Sprzedawca – Rehabilis Clinic Karol Gorzechowski z siedzibą w Białymstoku, przy ul.
  Kujawska 36, 15-552 Białystok, zarejestrowany pod numerem REGON: 200419856 i numerem NIP: 542-297-63-70
 5. e-mail: sklep@rsedu.pl
 6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży
  Towarów, określające rodzaj i liczbę Towaru.

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.rsedu.pl(e-Księgarnia) prowadzony jest przez
  Sprzedawcę.
 2. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa prawa i obowiązki Klientów w związku z korzystaniem z
  e-Księgarni, w tym określa:
  a) warunki i zasady składania przez Klientów Zamówień drogą elektroniczną w ramach e-Księgarni
  oraz b) zasady zawierania umów sprzedaży Towarów w ramach e-Księgarni.
 3. Sprzedawca i Klient wzajemnie zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu.

§ 2. Warunki korzystania z Księgarni Internetowej

1.Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) korzystania z e-Księgarni w sposób nie zakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez
użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

b) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
c) korzystania z e-Księgarni w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie
zwyczajami,
d) korzystania z e-Księgarni w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy, z
poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im
praw, e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach e-Księgarni jedynie w zakresie
własnego użytku osobistego.

 1. Korzystanie z e-Księgarni możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z
  którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  a) Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej; Firefox w wersji 3.6.4 lub nowszej; Chrome w wersji 8 lub
  nowszej; Opera w wersji 10.60 lub nowszej; Safari w wersji 5.0 lub nowszej; Maxthon w wersji 3.6.4
  lub nowszej;
  b) inne przeglądarki internetowe obsługujące technologie HTML5, CSS3 oraz JavaScript; c)sugerowana
  rozdzielczość ekranu: 1024×768; d)sugerowana minimalna głębia kolorów: 24 bity (True Color).
  e)dostępu do sieci Internet według standardowych stawek stosowanych i naliczanych przez operatora
  telekomunikacyjnego Klienta.

§ 3. Warunki realizacji Zamówienia

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży Towaru poprzez e-Księgarnię należy wejść na stronę internetową
  www.rsedu.pl a następnie dokonać wyboru Towaru dostępnego w e-Księgarni i złożyć elektroniczne
  Zamówienie, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty
  lub informacje.
 2. Złożenie skutecznego Zamówienia możliwe jest po akceptacji niniejszego Regulaminu.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem
  zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru.
 4. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie
  złożonego Zamówienia.
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczna jest akceptacja i potwierdzenie przez Klienta wszystkich
  jego istotnych elementów oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
 6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art.
  66 Kodeksu Cywilnego, chyba że z informacji tej jednoznacznie wynika, że towar jest niedostępny i
  złożenie Zamówienia nie jest możliwe.
 7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą umowy
  sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu
  informatycznego e-Księgarni, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.
 9. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzamy przyjęcie
  Twojego zamówienia nr…”, zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 10. Umowa sprzedaży Towaru zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem. 11.
  Księgarnia Internetowa nie prowadzi sprzedaży hurtowej. W przypadku złożenia przez jednego Klienta
  w ciągu 30 dni jednego lub więcej Zamówień na łącznie więcej niż 3 sztuki tego samego Towaru lub
  Zamówień na łącznie więcej niż 20 sztuk różnych Towarów, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do
  anulowania takiego Zamówienia lub do jego realizacji na indywidualnie uzgodnionych z Klientem
  warunkach. 12. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych
  postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany przez
  niego adres e-mail lub poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia.

§ 4. Ceny produktów i promocje

 1. Ceny Towarów na stronie e-Księgarni zamieszczone przy Towarze podawane są w złotych polskich i
  zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają informacji dotyczących kosztów przesyłki oraz
  ewentualnych opłat celnych, które podawane są oddzielne przed złożeniem Zamówienia.
 2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Towaru podana w Koszyku w chwili składania Zamówienia przez
  Klienta na stronie e-Księgarni.
 3. W przypadku Zamówień składanych w ramach obowiązujących promocji są one realizowane z
  uwzględnieniem rabatów wynikających z warunków konkretnej promocji, obliczanych od regularnych
  cen Towarów z chwili składania Zamówienia.
 4. W przypadku sprzedaży w ramach ogłaszanych promocji e-Księgarnia zastrzega możliwość
  wprowadzenia ograniczeń ilościowych w sprzedaży Towarów tego samego rodzaju (np. określenie
  maksymalnej liczby egzemplarzy tego samego tytułu). Ograniczenia, o których mowa powyżej,
  określane są w warunkach promocji.

§ 5. Formy płatności, warunki dostawy, faktury

 1. Zapłaty za zamówiony Towar można dokonać: a)płatnością online za pośrednictwem przelewu
  elektronicznego (ePrzelewem/przelewem bezpośrednim), b) przelewem na rachunek (przedpłata):
  rachunek i dane do przelewu Klient otrzymuje na podany adres e-mail – w przypadku braku wpłaty w
  terminie 14 dni Zamówienie zostaje anulowane,
 2. Szczegółowe informacje na temat dostępnych form płatności online dostępne są na stronach
  e-Księgarni.
 3. Wyboru formy dostawy zakupionego Towaru Klient dokonuje w trakcie składania Zamówienia.
 4. Informacja o kosztach dostawy dotycząca konkretnego Zamówienia dostępna jest w trakcie jego
  składania. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy oraz o ewentualnych
  zwolnieniach z kosztów dostawy, dostępna jest na stronach e-Księgarni.
 5. Przy odbiorze przesyłki z Towarem, Klient powinien sprawdzić przesyłkę, a w szczególności jej
  opakowanie. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub samego opakowania, Klient może
  odmówić odbioru przesyłki i powinien zwrócić się do jej dostawcy o sporządzenie protokołu szkody.
 6. Sprzedawca wystawia faktury w formie elektronicznej (e-faktury), na podany przez Klienta adres
  poczty elektronicznej.

§ 6. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

1
. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, tj. dokonujący zakupów
Towarów niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub
zarobkową, może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14
(słownie: czternastu) dni.

 1. Wskazany w punkcie powyżej termin 14-dniowy liczony jest od dnia, w którym nastąpiło wydanie
  Towaru. Datą wydania Towaru jest data jego odbioru przez Klienta lub data jego doręczenia przez
  operatora pocztowego lub kuriera. Dla zachowania wskazanego terminu wystarczające jest wysłanie
  oświadczenia przed jego terminem.
 2. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia, Klient powinien złożyć Sprzedawcy jednoznaczne
  oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa np. za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć na formularzu odstąpienia od umowy
  stanowiącym załącznik do regulaminu. Korzystanie z formularza nie jest obowiązkowe, ale gwarantuje,
  że Sprzedawca jednoznacznie zinterpretuje wolę Klienta.
 4. W razie skorzystania z prawa odstąpienia Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru.
  Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Do czasu zwrotu Towaru
  Klient odpowiada za zniszczenie i uszkodzenie Towaru lub inne zmniejszenie jego wartości, chyba że
  było to niezbędne do zbadania charakteru, cech lub funkcjonalności Towaru.
 5. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres: Rehabilis Clinic Karol Gorzechowski, ul. Kujawska 36,
  15-552 Białystok.
 6. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient. Koszty te zależą od wybranego przez Klienta
  operatora pocztowego.
 7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku następujących Towarów o właściwościach
  określonych przez Klienta w Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (przykładowo książka z
  dedykacją podaną przez Klienta).
 8. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu zwrotu Towaru, nie później jednak niż w terminie 14 dni od
  otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi uiszczoną kwotę obejmującą cenę

Towaru oraz koszt wysyłki Towaru do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z
wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtańszy – zwykła wysyłka za
pośrednictwem operatora pocztowego). Zwrot pieniędzy zostanie dokonany tym samym sposobem, jak
wybrana przez Klienta forma płatności przy składaniu Zamówienia.

§ 7. Dane osobowe

 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie niektórych, oznaczonych w formularzach danych
  może uniemożliwić realizację Zamówienia.
 2. Dane osobowe Klienta, w szczególności imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer
  telefonu, nr rachunku bankowego przetwarzane są: a)w zakresie niezbędnym do nawiązania,
  ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą
  elektroniczną i realizacji składanych przez Klienta Zamówień; b)w celu rozpatrywania składanych przez
  Klienta reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu Towaru); c)w
  razie wyrażenia oddzielnej zgody w celu przekazywania informacji o Księgarni, ofercie i promocjach
  (działalność marketingowa z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej). Oddzielna zgoda może być
  cofnięta w każdym czasie w trybie reklamacji (par.8 regulaminu). d)w celach określonych w ust 3
  poniżej.
 3. Dane osobowe osób korzystających z Księgarni Internetowej, a nie będących Klientami przetwarzane
  są w celu:
  a) dostosowania Księgarni Internetowej do potrzeb ww. osób oraz Klientów,
  b) ewentualnego dochodzenia roszczeń,
  c) wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, a
  także
  d) tworzenia statystyk oglądalności podstron ww. serwisu.
 4. Administratorem danych jest Sprzedawca. Administrator danych informuje, że zgodnie z ustawą z
  dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych każdemu Klientowi przysługuje prawo dostępu
  do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, w trybie reklamacji (par 8 regulaminu).
 5. Administrator danych dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane Klienta lub innej
  osoby fizycznej korzystającej z Księgarni Internetowej i ochronić je przed działaniami osób trzecich
  stosując niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Księgarni Internetowej w celu ochrony danych.
  Podjęte przez Administratora działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Klient lub inna
  osoba fizyczna korzystająca z Serwisu nie zachowa zasad bezpieczeństwa. W szczególności Klient musi
  zachować w poufności login i hasło i nie udostępniać ich osobom trzecim.
 6. Administrator powierzył firma aviory.com Grzegorz Suszczenia, prowadząca działalność
  pod adresem: Zwierzyniecka 10 lok1, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP):

542-316-74-60, adresy poczty elektronicznej w celu prowadzania na zlecenie i na rzecz
Administratora działalności marketingowej z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej.

§ 8. Reklamacje, postanowienia końcowe

 1. Reklamacje Klient może zgłaszać pisemnie na adres e-Księgarni: Rehabilis Clinic Karol
  Gorzechowski, ul. Kujawska 36, 15-552 Białystok. lub mailowo na adres: sklep@rsedu.pl
 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę
  wystąpienia nieprawidłowości.
 3. Sprzedawca rozpozna reklamację niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 14 dni od jej
  złożenia.
 4. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne i prawne zakupionego Towaru. Jeśli Klient
  ma miejsce zwykłego pobytu w Polsce, odpowiedzialność tę reguluje art. 556 i następne ustawy –
  Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z2014 r. Nr 121 ze zm.).
 5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem
  odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu rsedu.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 6. Załącznikiem do regulaminu jest wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy .